Svatogabrielský evangeliář

Evangeliář nemá ve své době obdoby a je jedním z nejlepších děl, co Beuronská škola, konkrétně žačky/sestry benediktinky pod vedením P. Desideria Lenze mezi lety 1900-1912 vytvořily. Evangeliář obsahuje 37 nesvázaných pergamenových fólií formátu A3, které jsou uchovávány v kožených deskách s dekorem beuronského umění. Svatogabrielský evangeliář si sestry v roce 1919 odvezly do Rakouska, dnes je uložen v Diecézním muzeu v Grazu.

Jednotlivé listy evangeliáře znázorňují svátky církevního roku. Vždy na jednom listu je latinský text a na druhém je k témuž svátku malba. Pouze vánoční oslavy mají po dvou listech textu a po dvou malbu. Tyto čtyři fólie vznikly v opatství sv. Gabriela v Praze mezi lety 1900-1905. Latinské texty byly používány při matutinu (ranních chválách). Texty obsahují evangelia určená na příslušný den, na druhém listu je ještě text denní modlitby. Kompozici textu prvního listu navrhla sestra Magdalena von Galen, malbu, písmo a obrubu vytvořila sestra Dorothea Forstner, pozadí sestra Edeltraud von Salm. Druhý arch s textem navrhla sestra Edeltraud von Salm, autorství obrázkového listu se nepodařilo zatím určit.

POPISKY K OBRÁZKŮM

 • 1. Pouze Vánočním oslavám věnovaly sestry po dvou listech textu a po dvou malbu. Na prvním listu s malbou se vánoční děj odehrává ve třech scénách.
 • 2. Prostřední část znázorňuje Marii s Josefem v jeskyni, kde klečí zbožně u děťátka v jesličkách. Dítě je zalito zlatým světlem, zvednutou ručičkou ukazuje na matku. Narozené dítě svým dechem zahřívají kráva s oslem.
 • 3. Na nebeské scéně jsou andělé s hudebními nástroji a pastýřům zvěstují poselství napsané na pásce uprostřed: Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu). Aureola kolem andělů a svatozář kolem děťátka se doplňují.
 • 4. Ve spodní části jsou nad třemi postavami nápisy, které zvěstují příchod Mesiáše. V jeskyni uprostřed je král David s harfou, nápis nad jeho hlavou je ze Žalmu 19,5, který mu je připisován: Bůh slunci na nebi postavil stan, to pak jak šťastný ženich z jizby své vychází.
 • 5. Proroky Izajáše a Daniela po stranách krále Davida pomáhají určit texty: Rosu dejte nebesa shůry a spravedlivého dštěte oblakové, otevři se země a vydej spasitele (Iz 45,8) a Nenechávej nás v hanbě, ale nalož s námi podle své shovívavosti a podle množství svého milosrdenství (podle řeckého textu knihy Daniel 3,42).
 • 6. Na levé textové straně Svatogabrielského evangeliáře je evangelium podle Matouše, kapitola 1,1-16, kde je uveden Ježíšův rodokmen. Noty nad písmem dokládají, že tyto texty byly slavnostně zpívány. Text je podložen stromem: „Svou korunou se…. strom dotýká nebeské sféry…, kterou zde symbolizuje trojúhelník s tetragramem (nevyřknutelná čtyři hebrejská písmena značící jméno Boha).
 • 7. Dole pronikají kořeny stromu hluboko do země k lidem… a radost z tohoto výhonku budoucího Mesiáše (kořen Jesse) se rozkládá mezi kořeny… zpívá slavnostně David jako hymnus oslavy svatby, v níž se spojuje moudrost s lidstvím.
 • 8. Na druhém textovém listu je Lukášovo evangelium od kapitoly 3,38: …předkové Ježíše byli… Adam, který byl od Boha.
 • 9. Detail medailónku z horní části druhého listu s textem: Bůh tvoří Člověka (hebrejsky Adama) pomocí kánonu P. Desideria Lenze.
 • 10. Na druhém obrázkovém listu vánočního oktávu Evangeliáře je Dobrý pastýř, který ochraňuje své stádo a poskytuje mu manu. Jeho čelo korunuje věnec z vavřínu, který symbolizuje vítězství nad smrtí, jeho rameno pokrývá purpurový plášť, symbolizující prolitou krev, ve které spravedliví: …vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově (Zj. 7,14).
 • Latinský text: Hle, já k ní (dceři jeruzalémské) přivedu pokoj jako řeku (Iz 66,12), je rozdělen do čtyř dílů, které vycházejí z aureoly jako blesky.
 • 11. Nad hlavou Pastýře sedí na větvi Fénix, symbol vzkříšení.
 • 12. Archanděl Michael pozvedá kříž, jako: …je pozvednuta ruka Hospodina, neboť on jediný: …může zjednat pokoj, jak praví Izajáš (Iz 26,11-12) a pokračuje:…tvé protivníky pozře oheň… což ukazuje drak. Před ním stojí obětní beránek, který vrhá černý stín (symbol lidských hříchů, které vzal na sebe). Blesk vpravo směřující od vodorovného nápisu pod aureolou hlásá jeho vítězství: Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine… (Iz 9,7)

[ngg src=“galleries“ ids=“4″ display=“basic_thumbnail“]