Liber evangeliorum – Scény z listu Velikonoce

Z připravované knihy (evangelistáře) Egypt na Smíchově, autorky Hana Navrátilová a Monica Bubna-Litic,
komentář ke scénám listu 21 _ Velikonoce

Možná vůbec nejoriginálnější adaptaci staroegyptské inspirace použily sestry z kláštera sv. Gabriela na horním vlysu listu Velikonoce, kde uprostřed zobrazily pesachovou hostinu. Vestoje jedli Izraelité beránka a narychlo upečený nekvašený chléb, aby mohli chvatně vyjít z Egypta a vrátit se do země Izraele. Dva muži vpravo i vlevo potírají zárubně vně domu znamením krve. Po obou stranách je zobrazeno pobití prvorozených Egypťanů anděly, stylisticky připomínají neegyptské bojovníky z ramessovských bitevních scén. (13. stol. př. Kr.) Popisky jednotlivých scén či postav jsou v horizontálních i vertikálních pásech, jako se psaly hieroglyfické texty na egyptských reliéfech. Hieroglyfy mohou být psány zprava doleva i zleva doprava. Beuronské umění sice neužívalo hieroglyfy, ale podřídilo latinku některým zásadám staroegyptského přístupu – písmo a obraz se v Egyptě i v beuronském umění plně funkčně doplňují.

Liber evangeliorum - List 21 _ Velikonoce
Možná vůbec nejoriginálnější adaptací staroegyptské inspirace je využití latinsky psaných textů ve vertikálních řádcích.
Doplňují je čtyři nápisy Haleluia napsané horizontálně.

Levá a pravá část této scény představuje umírající Egypťany, které sestry stylizovaly podle padlých bojovníků z ramessovských bitevních scén (13. stol. př. Kr.). Ve starověkém originále se ovšem jednalo o padlé poražené cizí válečníky. Z pohledu studia egyptského umění lze říci, že umělkyně znázornily obraz tak, jak jej používali i Egypťané – tedy aby vyprávěl i velmi energický příběh v kombinaci ikonického a psaného textu.

Liber evangeliorum – List 21 Velikonoce _ spodní vlys

Ve spodním vlysu je adaptován klasický obraz faraona, který vjíždí do bitevní vřavy (zde pronásleduje prchající Izraelity) na svém válečném voze vestoje. Sestry se dopustily chyby, protože jejich faraon poněkud nepravdě na válečném voze sedí. Pokud by král seděl na korbě vozu, musel by být obrácen do protisměru a jednalo by se pouze o odpočívajícího panovníka.